2023ko Errenta Kanpaina: Nola kendu elkargoaren kuota

Api 5, 2024

2023ko Errenta Kanpaina: Nola kendu elkargoaren kuota

Elkargoko kuotaren kenkariari buruz Batasun Profesionalak egindako 2023ko Errenta Kanpainari buruzko informazioa:

Apirilaren 3tik uztailaren 1era Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren (PFEZ) aitorpena egin ahal izango da. Gogorarazten dizuegu elkargokideek aitorpenean elkargoaren kuota kentzeko duten aukera.

NOLA KENDU ELKARGOAREN KUOTA

Errenta-aitorpenak elkargoaren kuota kentzeko aukera ematen du, besteren konturako edo norberaren konturako profesional gisa jarduten denean. Kenkari hori zuzenean idatzi behar da aitorpenaren zirriborroan, ez baita normalean jasotzen.

Profesional batek besteren kontura lan egiten badu, urtean 500 euro arteko kenkaria egin dezake lanbide-elkargoei ordaindutako kuotengatik, kuota horiek ekitaldirako nahitaezkoak direnean eta korporazioaren funtsezko eginkizunetara igortzen direnean.

Lan-etekinen atalean sartu behar da, gastu kengarrien azpiatalaren barruan. Horrela, elkargoaren kuotaren zenbatekoa 0015 laukian idatziko litzateke. ZAEAk prozesua erakusten du tutorial honetan.

Arau-euskarria Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari (PFEZ) buruzko 35/2006 Legearen 19. artikuluan dago. Zehazki, lanaren etekin garbia gastu kengarrien zenbatekoan etekin osoa murriztearen emaitza izango dela azaldu da. Horien artean, artikulu horren 2.d) atalak honako hauek jasotzen ditu:

19.2 d) artikulua. Sindikatu eta elkargo profesionalei ordaindutako kuotak, elkargoko kide egitea nahitaezkoa denean, erakunde horien funtsezko helburuei dagokien zatian, eta erregelamendu bidez ezarritako mugarekin.
Muga horren zenbatekoa PFEZari buruzko 439/2007 Errege Dekretuaren Erregelamenduaren 10. artikuluan dago jasota, urtean 500 eurokoa baita. 10. artikulua. Sindikatuei eta elkargo profesionalei ordaindutako kuotengatiko gastu kengarriak. Lanaren etekin garbia zehazteko, kengarriak izango dira sindikatuei ordaindutako kuotak. Elkargo profesionalei ordaindutako kuotak ere kengarriak izango dira, elkargoko kide egitea nahitaezkoa denean lana egiteko, erakunde horien funtsezko helburuei dagokien zatian, urteko 500 euroko mugarekin.

Bitartean, norberaren konturako profesional gisa jardunez gero, aitorpenaren zuzeneko zenbatespenaren araubidearen esparruan elkargoaren kuotaren kenkaria mugarik gabe antola daiteke, bere ekitaldiarekin lotutako gastu gisa. Ildo horretan, kuotaren zenbatekoa “Fiskalki kengarriak diren beste kontzeptu batzuk (hornidurak izan ezik)” izeneko 0217 laukian sar daiteke, ZAEAren arabera “jardueraren diru-sarrerekin korrelazio egokia dagoen neurrian”.

Lauki honetarako zehazten den bezala, gastu hauek sar daitezke:

Liburuak eskuratzea, aldizkari profesionaletan harpidetzea eta amortizatu ezin diren tresnak eskuratzea, betiere jarduerarekin zuzeneko lotura badute.
Jarduerarekin zerikusia duten ikastaro, hitzaldi, kongresu eta abarretara joateko gastuak.
Enpresaburuak edo profesionalak legez eratutako korporazio, ganbera eta enpresa-elkarteei ordaindutako kuota jakin batzuk.

Bestalde, gogorarazi behar da Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko Foru Ogasunen PFEZren araudiek ez dituztela jasotzen lan-etekinengatiko gastu kengarrien zerrendetan elkargo profesionalei ordaintzen zaizkien kuotak.